7/13/19

Chỉ phụ vi huynh


            Tác giả: Đào hoa tửu / trúc diệp nãi

            Giới thiệu vắn tắt

            Phụ tử lớn tuổi, "Ta cho ta cha làm đệ đệ, làm làm thành tình nhân "

            Phi thường quy phụ tử lớn tuổi văn, không hợp cách giới giải trí văn.

            Một cái "Ta cho ta cha làm đệ đệ, làm làm thành tình nhân" buồn (xi) tổn thương (ju) cố sự.

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny