5/1/19

Nhân vật phản diện Phật hệ


            Tác giả: Thiệu hưng thập nhất

            Văn chương điểm tích lũy: 218,006,096

              văn án

            Lúc đầu đều nói xong, chỉ là đi Phật hệ tu cái thật, để hoàn thành mình luận văn tốt nghiệp.

            Kết quả Tề Tu vừa mở mắt: Người mang thù giết cha, diệt tộc mối hận, người người đều hô hào muốn báo thù rửa hận, giết người đoạt bảo Tu Chân giới, ngươi nói với ta đây là hằng ngày? ?

            Hệ thống: Đúng vậy, ngươi thân là thế giới này lớn nhất nhân vật phản diện, trên tay nợ máu từng đống Ma Môn lão tổ, hẳn là quen thuộc mỗi ngày bị người tìm tới cửa kêu đánh kêu giết hằng ngày! Nhớ kỹ muốn thiện lương nha!

            Tề Tu: . . . Ta đều siêu cấp nhân vật phản diện, ngươi nói với ta muốn thiện lương vượt qua mỗi một ngày?

            ==================================

            Đứng đắn văn án: Một trăm năm trước, ma đầu diệt Nhạc đế cả nhà, một trăm năm sau, Nhạc đế nhà cái kia cô nhi trở về báo thù, nội ứng tại Ma Giới, lại phát hiện bây giờ Ma Giới. . . Khi nhân vật phản diện cũng làm được như thế tùy ý Phật hệ, còn để ta làm sao báo thù! !

            ===================================

            Miễn miễn cưỡng cưỡng tùy ý Phật hệ lão ma thụ X huyết hải thâm cừu chịu nhục công

            Phật hệ nhân vật phản diện hằng ngày, ngọt sủng văn.

            Ngọt sủng văn! Ngọt sủng văn! Không ngược! ! Không ngược! ! Không ngược! Yên tâm nhảy hố.

            1V1 HE công sủng thụ

            Nội dung nhãn hiệu: Tiên hiệp tu chân hệ thống ngọt văn sảng văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Tề Tu vai phụ: Nhạc Độc Cô cái khác: BL, đam mỹ, nam nam, Phật hệ, nhân vật phản diện, ma đạo, tu chân, tiên hiệp

            Link: Đọc | Raw | QT


No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny