5/11/19

Ngân nhi


            Tác giả: Nam bắc trục phong

            Văn án:

            Vui cười giận mắng cả sảnh đường màu, nói học đùa hát muôn màu sinh.

            Nhân sinh khổ đoản, các vị khách quan không như nghe nghe tướng thanh, tìm xem việc vui đi!

            Kỳ thật chính là một cái Hỗn Thế Ma Vương yêu nghiệt pha trò công tử khí bạch lại đuổi tới cao lãnh chưa nóng ác miệng học bá vai phụ thụ sau đó cùng một chỗ nói tướng thanh sung sướng Tiểu Bạch cố sự.

            Không logic không khảo chứng không nguyên hình, cảm tạ đọc ~

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny