1/12/19

Ta và bốn bạn nhảy của ta

            Tác giả: Na khả lộ lộ

            Văn án:

            Weibo acc clone bị đào, trong vòng một đêm, đang hot nam đoàn M. E. N "Ôn nhu tốt đội trưởng" Ngôn Thước nhân thiết sụp đổ.

            Nào đó diễn đàn hắc thiếp: « chúc mừng Ngôn Thước ca ca trở thành chữ cái đoàn mới C vị! Vui xách bốn cái phế vật bạn nhảy! »

            Lưu lượng nam đoàn văn, nhựa plastic tình anh em, trong đội CP: Lôi kéo nhị ngũ bát vạn giống như cao lãnh công vs kinh doanh nhân thiết là thành thục bao dung tốt đội trưởng thực tế đem cát điêu các đội hữu khi bạn nhảy bản thân trung tâm tự luyến thụ. 1V1, HE.

            (chú thích: Cùng « chuyện xấu quá nhiều là lỗi của ta sao » là đồng bối cảnh hệ liệt văn.

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny