1/12/19

Điêu quang

            Tác giả: Bình sinh hảo kiếm

            Văn chương giới thiệu vắn tắt:

            Lần thứ nhất hợp tác thời điểm, Chúc Hạ mười sáu, Phó Trạch Minh mười chín.

            Đạo diễn nói: "Được, hai người đứng cùng một chỗ thật đẹp mắt."

            Hai người liền ở cùng nhau thật nhiều năm.

            Phó Trạch Minh X Chúc Hạ

            Chuyên nghiệp bộ phận tra không được liền dựa vào não bổ đến viết điện ảnh câu chuyện, nhất định sẽ có BUG.

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny