1/4/19

Hôm qua như chết

            Tác giả: Hồi nam tước

            Giới thiệu vắn tắt

            Năm năm trước Tịch Tông Hạc xảy ra tai nạn xe cộ, ta mắt thấy hắn thất tình bị quăng toàn bộ quá trình.

            Năm năm sau Tịch Tông Hạc lần nữa xảy ra tai nạn xe cộ, không chỉ có quên mình đã bị quăng, còn muốn đi tìm ngày xưa tình nhân nối lại tình xưa.

            Ta: ". . ."

            Ta, hắn đương nhiệm bao nuôi đối tượng, trong lòng nhật cẩu.

            Ngôi thứ nhất, kim chủ công X minh tinh thụ, bao nuôi tình duyên, kim chủ mất trí nhớ, cẩu huyết, HE

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny