8/7/18

Bọn họ đều nói trẫm là con rối


            


            Tác giả: Hạ đoan dương / niết u thủy

            Link: Đọc | Raw | QT

            Tấn Giang VIP2018. 07. 13 kết thúc

            Bị bắt giấu sổ: 7175

            Doanh dưỡng dịch sổ: 2276

            Văn chương vi tích phân: 90,706,936

            Văn án:

            Phục Ngọc là nam hạ Hoàng đế, đương nhiên, trên danh nghĩa là.

            Hắn không có binh quyền, cũng không thế nào dùng tới triều, cả ngày cùng bên người một tiểu thái giám pha trộn cùng một chỗ.

            Ở mỗ một ngày theo thông lệ bị ám sát bị tiểu thái giám liều mạng chết cứu trở về một cái mạng sau.

            Phục Ngọc cảm thán: Trẫm hoàn toàn không có toàn bộ, nếu như ngươi không là thái giám, trẫm nhất định lấy thân báo đáp.

            Tiểu thái giám cười, từ chối cho ý kiến.

            Thục Liêu rất nhiều năm sau, này người tái xuất hiện ở Phục Ngọc mặt trước, như trước là quen thuộc cười, lại nói:

            Mong rằng bệ hạ nói giữ lời, thực hiện hứa hẹn.

            Ngụy thái giám công vs con rối Hoàng đế thụ

            HE.

            Niên hạ! ! ! ! !

            Nội dung nhãn: Cung đình hầu tước tình hữu độc chung trời đất tác thành

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Phục Ngọc; Thương Lâm; phối hợp diễn: cái khác:

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny