4/9/17

Chương 91 - MTNDQ


Chương 91: Gà cay


Từ gốc là lạt kê, đồng âm với lạp ngập, có nghĩa là cặn bã, rác rưởi. 
Sky Blue Bobblehead Bunny