1/11/17

Chương 41 - MTNDQ


Chương 41: Mời


Nếu như là dĩ vãng, Hoa Gia Tinh còn có thể lợi dụng hai anh em bất hòa để kiếm chút tiện nghi, hiện tại hắn lại tuyệt không thích cái loại bất hòa này. Ngược lại hắn còn hi vọng Chung gia huynh hữu đệ cung, hi sinh vì lợi ích của gia tộc, để chộp được miếng đất kia, hai người sẽ buông tha cho vụ của La Nguyên. 
Sky Blue Bobblehead Bunny