6/19/16

Chương 81 - MTTSCPKDTN


Chương 81 (Phiên ngoại quân): Hằng ngày – 2


     Gần đây Dịch Hạo Thiên rất không cao hứng, cực kỳ không cao hứng. Bởi vì Dịch Hạo Nam dẫn theo bà xã nó, lấy việc công làm việc tư để đi ra ngoài du lịch.

Sky Blue Bobblehead Bunny