3/15/19

Chương 63 - HƯCC


Chương 63: Nắm đấm của Cổn Cổn tô một mặt người
          Tính của thầy giáo cũng hài hước, giả bộ nổi nóng, bỏ trái táo qua một bên: "Thầy không thèm cho tụi bây nữa."
Sky Blue Bobblehead Bunny