3/31/19

Nhiếp chính vương


            Tác giả: Giao đông đại thông / hạt tử lan / nông lịch tứ nguyệt / thanh hòa nhuận hạ

            Văn chương điểm tích lũy: 181,414,240

            Văn án

            Đế quốc bấp bênh, dầu hết đèn tắt Hoàng đế mộng thấy nhật nguyệt rơi tại biển —— thời khắc hấp hối, bệ hạ thì thào thở dài: Nhật nguyệt, không vậy. . .

            Tiên đế chưa kịp nhìn thấy, thiên băng địa liệt mênh mang sóng lớn bên trong, một đầu Huyền Long gánh vác nhật nguyệt ra Đông Hải, thẳng vào trời cao.

            Cuối cùng cũng có nhật nguyệt lệ trời, thiên hạ bình phục.

            Lỗ vương Lý Phụng Thứ an an ổn ổn sống đến hai mươi hai tuổi, trong lúc đó tại Sơn Đông yên lặng trồng sáu năm hành. Huynh trưởng buông tay nhân gian, Thái tử tuổi nhỏ, một khi trên trời rơi xuống nhiệm vụ quan trọng, vào kinh. . . Nhiếp chính đi.

            Con đường là quanh co, tiền đồ là quang minh.

            Độc giả cũ làm chứng, bản nhân viết câu chuyện BE qua a (^)

            Nội dung nhãn hiệu: Cung đình hầu tước thiên chi kiêu tử triều đình chi thượng

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Lý Phụng Thứ, Vương Tu

            Link: Đọc | Raw | QT


No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny