9/2/18

Chương 44 - HƯCC


Chương 44: Quà của Thượng tướng lại bại bởi Thừa Phong            Phàm Tử vui mừng kêu vang: "Lão đại, đại nhân! Đã đến tinh vực màu xám Mil rồi, chúng ta đáp xuống chứ hả?"
Sky Blue Bobblehead Bunny