9/7/18

Hắn nói đều là tiên đoán
            Tác giả: Bạch cô sinh

            Link: Đọc | Raw | QT

            Văn chương điểm tích lũy: 134,738,816

              văn án

            Từ khi đạo sĩ Lương Tuyền niệm chết Đại Tư Mã,

            Không ai dám lại trực diện phong mang, duy chỉ có Dương Quảng không tin tà.

            Lương Tuyền: ". . ."

            *

            Bạo ngược vô tình đại sát tứ phương đầu óc có động công Dương Quảng x không rõ thuộc tính thụ Lương Tuyền

            Đọc chỉ nam:

            1. Tùy triều lịch sử nửa chiếc không, không theo lịch sử

            2. Văn bên trong liên quan huyền học tri thức ngươi hiểu được kim thủ chỉ, không khảo chứng

            Nội dung nhãn hiệu: Linh dị thần tiên ma quái cung đình hầu tước xuyên qua thời không

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Lương Tuyền vai phụ: Dương Quảng cái khác: Cái khác nhân vật lịch sử


No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny