1/13/17

Chương 42 - MTNDQ


Chương 42: Chuyển nhượng


Hoa gia sang tay cổ phần cho Ngu Đường, giục anh nhanh trả hết tiền, Ngu Đường cũng đồng ý rất lưu loát. Phía sau anh có tập đoàn tài chính tư bản Đại Ngư với tài chính hùng hậu, Hoa gia rất yên tâm. 
Sky Blue Bobblehead Bunny